Dobro došli!

Da biste koristili portal ili mobilnu aplikaciju KupujemProdajem, potrebno je da se upoznate i u svemu saglasite sa ovim Pravilima i uslovima:

Pravila i uslovi korišćenja KupujemProdajem

(Datum poslednje izmene: 14.3.2019. godine)

Ova Pravila i uslovi imaju svojstvo Ugovora između:
 1. Kompanije Quable B.V., osnivača i vlasnika KupujemProdajem, sa sedištem u Plesmanlaan 84, 2497CB, Hag, Holandija, registrovane kod Privredne komore Holandije pod brojem KvK 27302667 i sa BTW (PDV) brojem: 820056352B01 (u daljem tekstu Quable B.V.) i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika internet portala i mobilne aplikacije KupujemProdajem (u daljem tekstu Korisnik usluga) (u daljem tekstu zajedno označeni kao Ugovorne strane)

Dobrovoljnim korišćenjem bilo kojeg segmenta KupujemProdajem na bilo koji način, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa tekstom ovih Pravila i uslova (Ugovora).

1. Obaveze Ugovornih strana

Quable B.V. se obavezuje da će Korisnicima usluga pružati usluge definisane ovim Pravilima i uslovima, na način i sa ograničenjima opisanim u ovim Pravilima i uslovima, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. Korisnik usluga se obavezuje da će prilikom korišćenja KupujemProdajem u svemu poštovati ova Pravila i uslove. Ugovorne strane su saglasne da je zarad ispunjenja navedenih obaveza neophodno da Quable B.V. prikuplja, obrađuje i čuva lične podatke Korisnika usluga u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti, te daje izričiti pristanak za prikupljanje i obradu podataka kakva je neophodna zarad ispunjavanja navedenih obaveza od strane Quable B.V.

2. Pružalac usluga informacionog društva

Internet portal i mobilne aplikacije KupujemProdajem, u vlasništvu kompanije Quable B.V., zajedno su klasifikovani internet oglasnik - pružalac usluga informacionog društva (član 3. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, "Sl. glasnik RS", br. 41/2009), u daljem tekstu KupujemProdajem, a koji Korisnicima usluga pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije oglasa na internetu.

3. Besplatne usluge

KupujemProdajem pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja oglasa, u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

4. Plaćene usluge

KupujemProdajem pruža plaćene usluge: a) promocije besplatno postavljenih oglasa, a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti; b) usluge reklamiranja putem banera na portalu i mobilnoj aplikaciji; c) usluge prodajnih kp izloga. KupujemProdajem zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga, u skladu sa svojom poslovnom politikom.

5. Registracija i oglašavanje od strane Korisnika usluga

Za korišćenje usluga KupujemProdajem neophodna je registracija Korisnika usluga (otvaranje korisničkog naloga), koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem KupujemProdajem tako što Korisnik usluga unese e-mail adresu i lozinku koju će koristiti na KupujemProdajem, a zatim potvrdi registraciju putem linka u registracionom e-mailu koji je dobio od KupujemProdajem. Registrovani i ulogovani Korisnik usluga može postavljati oglase, i/ili koristiti elektronski sistem za razmenu poruka unutar KupujemProdajem zarad komunikacije sa drugim Korisnicima usluga. Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani korisnički nalog. Registrovani Korisnik usluga koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Za oglašavanje na KupujemProdajem, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija Korisnika usluga u svojstvu oglašivača. Registrovani Korisnik usluga može odbiti da prilikom postavljanja ličnog oglasa unese lične podatke sa kojima se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na KupujemProdajem. Registrovani Korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona (ukoliko je taj podatak ostavio na KupujemProdajem), a u cilju realizacije željene prodaje ili kupovine koja je bila svrha postavljanja oglasa, kao i u cilju kontakta sa administracijom KupujemProdajem radi pomoći i/ili odgovora na pitanja. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno tekst oglasa, fotografije, kao i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na internet stranicama KupujemProdajem, po mogućstvu i na Facebook stranici KupujemProdajem, te da će kao takav biti javno dostupan svim korisnicima interneta. Oglasi koje postavljaju Korisnici usluga, uključujući i one za koje su aktivirane usluge plaćene promocije, moraju u svemu biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa KupujemProdajem, uz obaveštenje Korisniku usluga koji je takav lični oglas postavio.

6. Ograničenja prilikom korišćenja KupujemProdajem

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom korišćenja KupujemProdajem poštovati sledeća ograničenja:
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji su na bilo koji način u suprotnosti sa odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase koji sadrže neistine i laži, koji mogu dovesti bilo koga u zabludu, koji vređaju bilo koga, bilo kome nanose štetu, te koriste bilo čiju lakovernost.
 • Nije dozvoljeno postavljati oglase kojima se oglašavaju: piratske kopije proizvoda, internet nalozi, digitalna distribucija i nabavka igara i drugih virtualnih dobara (kriptovalute i sl.), pirotehnička sredstva, medicinski ili medicinsko-alternativni postupci i metode, nadrilekarstvo, opojne droge i njihova upotreba, oružje i municija, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, zatim duvan i duvanski proizvodi (uključujući i elektronske cigarete) i njihovo konzumiranje, te alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje preprodaje i kupovine ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Kroz oglase nije dozvoljeno oglašavanje sredstava za samoodbranu (sprejevi, elektrošokeri, palice, bokseri i slično).
 • Fizičkim licima nije dozvoljeno da kroz lične oglase oglašavaju potpuno nove stvari, s obzirom na to da je za trgovnu potpuno novim stvarima neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika ("svojstvo trgovca" po Zakonu o trgovini).

7. Nedozvoljene radnje prilikom postavljanja oglasa na KupujemProdajem

Korisnici usluga su saglasni da će prilikom postavljanja oglasa na KupujemProdajem poštovati sledeća ograničenja:
 • Nije dozvoljeno više puta postaviti identičan ili sličan oglas (tzv. “spamovanje”). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Nije dozvoljeno ubacivanje URL linka firme, internet prodavnice ili drugog sajta (pogotovo konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko interneta") u tekst (opis) oglasa.
 • Nije dozvoljeno postavljanje fotografija koje sadrže grafičku obradu radi posebnog isticanja, ili sadrže logotip firmi i drugih internet portala. Na fotografijama koje se postavljaju uz oglas nije dozvoljno prikazati lica osoba i detalje koji mogu dovesti do identifikacije osoba.
 • Nije dozvoljeno unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Nije dozvoljeno u tekst oglasa unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati radi bolje posećenosti i sl).
 • Nije dozvoljeno unositi tagove (reči za pretragu) u opis oglasa.
 • Nije dozvoljeno učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnih usluga KupujemProdajem. Učestalim ponavljanjem se smatra češće od jednom u tri dana.
 • Nije dozvoljeno namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.

8. Pravila i uslovi za slanje poruka unutar KupujemProdajem

Registrovanim Korisnicima usluga, KupujemProdajem nudi uslugu besplatne komunikacije putem sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem. Komunikacija putem ovih poruka je slobodna, pod uslovom poštovanja sledećih ograničenja:
 • Nije dozvoljeno koristiti KupujemProdajem za slanje uvredljivih poruka drugim Korisnicima usluga.
 • Nije dozvoljeno slanje spam poruka drugim Korisnicima usluga. Spam poruka je više puta ponovljena poruka, koja nije u vezi sa ličnim oglasom oglašivača.
 • Nije dozvoljeno korišćenje (umetanje) URL-ova ka oglasima ili stranicama na KupujemProdajem u spam e-mail porukama ka drugim korisnicima interneta, tj. ka bilo kojim korisnicima interneta koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Nije dozvoljeno slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali.

9. Pravila i uslovi za ocenjivanje korisnika na KupujemProdajem

 • Korisnika možete oceniti jedino ako ste sa njim imali obostranu razmenu poruka (obe strane su poslale po najmanje jednu poruku) preko sistema za razmenu poruka unutar KupujemProdajem (nadalje KP poruka).
 • Da biste mogli oceniti drugog korisnika, od poslednje razmene KP poruka sa njim ne sme proći više od 30 dana.
 • Ako je od poslednje razmene KP poruka prošlo više od 30 dana, neće postojati mogućnost ocenjivanja.
 • Korisnika kojeg ste jednom ocenili iz jedne razmene KP poruka ne možete više oceniti iz iste razmene KP poruka.
 • Da biste mogli istog korisnika oceniti ponovo, neophodno je da prođe punih 7 dana od poslednjeg ocenjivanja.
 • Nije dozvoljeno davanje ili prikupljanje neosnovanih ocena.
 • Nije dozvoljeno unošenje uvredljivog sadržaja u opis ocene ili odgovor na ocenu.
 • U opis ocene ili odgovor na ocenu ne smeju se unositi lični podaci korisnika poput JMBG-a, broja lične karte, adrese stanovanja, registracionih podataka pravnog lica.

10. Trgovina između Korisnika usluga

KupujemProdajem ne posreduje u trgovini između Korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između Korisnika usluga KupujemProdajem je na sopstveni rizik Korisnika usluga. KupujemProdajem, niti njegov vlasnik Quable B.V., neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između Korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

11. Autorska prava i zabrana neovlašćenog kopiranja i korišćenja sadržaja objavljenih na KupujemProdajem

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije, nije dozvoljeno bilo kakvo, ručno ili softversko, neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na KupujemProdajem. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, oglasi, podaci o Korisnicima usluga, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Quable B.V. zadržava pravo da prekršioca goni sudski. Korisnik usluga zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i fotografijama svojih oglasa. Korisnik usluga pristaje na umetanje vodenog žiga od strane KupujemProdajem u svaku od fotografija koju priloži prilikom postavljanja oglasa, kao i na obradu dimenzija fotografija radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na KupujemProdajem.

12. Prikupljanje i obrada podataka, uključujući podatke o ličnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje podataka od strane KupujemProdajem se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti. KupujemProdajem od svojih registrovanih Korisnika usluga prikuplja lične podatke (podatke o ličnosti), odnosno podatke o firmi ako su u pitanju pravna lica. Prikupljanje ličnih podataka radi identifikacije zakonska je obaveza po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije. Sve druge svrhe prikupljanja podataka su izlistane i pojašnjene u Polisi o poštovanju privatnosti. Način obrade i čuvanja podataka, kao i trajanje čuvanja podataka, pojašnjeno je u Polisi o poštovanju privatnosti. Quable B.V. može dati pristup ličnim podacima Korisnika usluga samo licima sa kojima ima ugovorni ili radni odnos, bilo direktno bilo preko ovlašćenog posrednika. Korisnici usluga treba da budu svesni da će određeni podaci o ličnosti, tj. oni podaci koji su neizostavni deo oglasa postavljenog na KupujemProdajem od strane Korisnika usluga, biti dostupni drugim Korisnicima usluga, odnosno biti javno dostupni na internetu. Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani Korisnik usluga koji ne želi da unese svoje lične podatke, prihvata da će mu u tom slučaju biti onemogućeno da postaviti oglas na KupujemProdajem. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge KupujemProdajem, kao što je komunikacija sa drugim Korisnicima usluga. U slučaju da Korisnik usluga želi da postavi oglas na KupujemProdajem, po Članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije obavezan je da se identifikuje ličnim podacima, koji moraju biti tačni i ažurni. Korisnik usluga ima pravo da opozove pristanak koji je prihvatanjem ovih Pravila i uslova dao za prikupljanje i obradu ličnih podataka, kao i pravo da zatraži izmenu i brisanje ličnih podataka. O ovim i drugim pravima Korisnika usluga u vezi sa ličnim podacima, kao i o načinu ostvarivanja tih prava, Korisnik usluga se uvek može informisati u Polisi o poštovanju privatnosti. U slučaju da zbog brisanja podataka dođe do nepostojanja uslova za dalje pružanje usluga, Korisniku usluga može biti uskraćen pristup delovima ili celom KupujemProdajem. Quable B.V. ne odgovara za tačnost podataka koje su na KupujemProdajem unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.

13. Kršenja ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem

Za bilo koje kršenje Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, nepoštovanje u ovom tekstu navedenih ograničenja ili kršenje zakona od strane Korisnika usluga, moguće je izricanje opomene Korisniku usluga, odnosno privremena ili trajna blokada korisničkog naloga Korisnika usluga. Po pravilu, a u zavisnosti od težine i učestalosti kršenja, administracija KupujemProdajem najpre izriče meru opomene, a zatim donosi meru privremene ili trajne blokade korisničkog naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju pravo ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge KupujemProdajem. Navedene mere se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja Pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete, ili u slučajevima kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane Korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti Quable B.V. ili otežavanja rada KupujemProdajem.

14. Isključenje odgovornosti

KupujemProdajem isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:
 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za razmenu poruka unutar KupujemProdajem.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na KupujemProdajem.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada Korisnici usluga u svojim oglasima ili porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, KupujemProdajem nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim, odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.

15. Isključenje odgovornosti u slučaju nedostupnosti i prestanka emitovanja oglasa

Iz razloga više sile ili tehničkih problema, moguće je da KupujemProdajem nije dostupan svima ili nekom delu korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima Quable B.V. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu zbog prestanka emitovanja ličnih oglasa. Quable B.V. zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje oglasa, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

16. Kontakt sa korisničkim timom i zabrana objavljivanja prepiske

Za kontakt sa korisničkim timom KupujemProdajem (administracijom KupujemProdajem) korisnici se upućuju na kontakt formu. Kada KupujemProdajem otvaraju sa računara, korisnici kontakt formu mogu pronaći u donjem desnom uglu (kružnog je oblika, sa tekstom “Predlog, Problem, Kontakt”), a ukoliko KupujemProdajem otvaraju preko mobilnog telefona, kontakt forma im je dostupna u meniju “Moj kp” (opcija “Pomoć i kontakt”). Odgovor administratora ili korisničkog tima KupujemProdajem ne mora da odražava stanovište kompanije Quable B.V., pa u skladu sa tim Korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Nije dozvoljeno bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima KupujemProdajem sa Korisnikom usluga bez pisane dozvole Quable B.V. ili njegovog ovlašćenog lica.

17. Zaštita privatnosti

Prikupljanje, obrada i čuvanje ličnih podataka od strane KupujemProdajem se obavlja u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Polisom o poštovanju privatnosti koja je dostupna na uvid svim Korisnicima usluga. Prihvatanjem ovih Pravila i uslova korišćenja KupujemProdajem, svaki Korisnik usluga potvrđuje da je upoznat i saglasan sa Polisom o poštovanju privatnosti.

18. kp izlog

KupujemProdajem nudi mogućnost zakupa prodajnog internet izloga (u daljem tekstu kp izlog) u kome se prikazuju svi oglasi korisnika usluga. Kp izlog će biti dostupan na jedinstvenoj internet adresi (domenu) po modelu: IME-IZLOGA.kpizlog.rs, odnosno IME-IZLOGA.kpizlog.com. Parametar IME-IZLOGA bira korisnik prilikom aktivacije izloga. Domeni kpizlog.rs i kpizlog.com, kao i svi njihovi poddomeni dodeljeni kp izlozima, ostaju u vlasništvu Quable B.V. i Korisnik usluga ne polaže nikakva vlasnička prava nad njima. Korišćenjem usluge kp izlog, Korisnik usluge u svemu prihvata ova Pravila i uslove korišćenja KupujemProdajem. Prilikom aktivacije kp izloga, zabranjeno je koristiti zaštićena imena. Nakon isteka kp izloga, internet adresa izloga ostaje rezervisana 30 dana, posle kojeg perioda se ona briše iz baze i slobodna je drugim Korisnicima usluga za zakup. U slučaju trajnog blokiranja korisničkog naloga, blokira se i pripadajući kp izlog. Iz razloga više sile ili tehničkih problema, kp izlog može biti nedostupan. Korisnik usluga ni u kom slučaju ne može od Quable B.V. zahtevati bilo kakvu odštetu zbog nedostupnosti kp izloga. Quable B.V. zadržava pravo da korisnički kp izlog ukine ili izmeni kako bi obezbedio poštovanje ovih Pravila i uslova, ili kako bi unapređivao funkcionalnosti izloga.

19. Izmene ovih Pravila i uslova

Ova Pravila i uslovi su podložni promenama. U slučaju značajnih izmena, Quable B.V. zadržava pravo da od korisnika zatraži ponovno prihvatanje Pravila i uslova za korišćenje KupujemProdajem, te da uskrati pristup KupujemProdajem korisnicima koji ne prihvate promenjena Pravila i uslove.

Quable B.V.
14. 3. 2019. godine
Hag, Holandija

Prethodne verzije:

05-12-2016

66.019 novih oglasa juče
NBS - Kursna lista   NBS - 08.12.2021.
kup sred prod
117,23 117,58 117,94